5 راه برای تهیه خون ایمن (بدون پروتئین و میکرولخته) برای جراحی، انتقال خون و موارد اضطراری


برای دسترسی به این پست، باید عضو Healthy Home Plus باشید.

اگر قبلاً به ،وان عضو وارد شده اید، لطفاً صفحه را بازخو، کنید.

The post 5 روش برای تهیه خون ایمن (بدون پروتئین ها و میکرو،ه ها) برای جراحی، انتقال خون و موارد اضطراری اولین بار در The Healthy Home Economist ظاهر شد.


منبع: https://www.thehealthy،meeconomist.com/where-to-find-unjabbed-blood/