چگونه (و چرا) ایورمکتین موضعی شرایط التهابی پوست را پاک می کند


برای دسترسی به این پست، باید عضو Healthy Home Plus باشید.

اگر قبلاً به ،وان عضو وارد شده اید، لطفاً صفحه را بازخو، کنید.

پست چگونه (و چرا) ایورمکتین موضعی شرایط التهابی پوست را از بین می برد اولین بار در The Healthy Home Economist ظاهر شد.


منبع: https://www.thehealthy،meeconomist.com/topical-ivermectin/